Fakta – Frågor och svar

Vad är ett dieselpartikelfilter/DPF?

För att rena dieselavgaser från skadliga partiklar används i alla nya dieselbilar ett partikelfilter i fordonets avgassystem. Om det fungerar korrekt kan 99,9 % av partiklarna avskiljas. Filtret ser ut som en keramisk bi-kupa där avgaserna passerar mellan en massa kanaler som fångar upp partiklarna innan avgaserna släpps ut. Dessa kanaler blir till slut så fulla av partiklar att filtret måste bytas eller rengöras/tvättas/återvinnas.

 

Vad är det för skillnad på katalysator och partikelfilter?

Båda är ju till för avgasrening och man kan kalla båda för katalysatorer. Rening av gaser är en katalytisk process. Så kallad ”trevägskatalysatorer” sitter på bensindrivna personbilar och renar först kväveoxider/NOx, sedan koloxid och sist kolväten. Partikelfilter kan även benämnas oxidationskatalysatorer. De sitter på dieselfordon och är främst gjorda för att rena partiklar, men de renar även en del gaser.

Vad är en katalysator?

En katalysator innehåller en kärna av keramiskt (vanligast om original) eller metalliskt material (vanligt i ersättningsdelar). Kärnan ser ut som en bi-kupa där avgaserna passerar mellan en massa kanaler som fångar upp partiklarna innan avgaserna släpps ut. Kanalerna är belagda med ädelstenar som genom en keramisk reaktion renar avgaserna. En igensatt katalysator sänker motorns effekt och ger högre bränsleförbrukning.

Vad är SCR och EGR?

Partikelfiltersystemen kombineras med olika tekniker för att minimera utsläppen av NOx. EGR-systemet bygger på återcirkulation av avgaser tillbaka till motorn, vilket sänker förbränningstemperaturen och ger mindre NOx. Det innebär dock högre belastning på partikelfiltret. SCR-tekniken bygger på att en katalysator monteras mellan motor och partikelfilter. Urea, t ex AdBlue, som tillförs till katalysatorn från en separat tank skapar en katalytisk reaktion som omvandlar NOx till kväve och syre. Det finns för- och nackdelar med båda systemen.

 

Hur ofta behöver man byta eller göra rent dieselpartikelfilter/DPF?

Partikelfiltret bör bytas ut enligt rekommenderade intervaller eller när en lampa på instrumentbrädan lyser. Bilen börjar gå dåligt och blir svår att starta samtidigt som bränsleförbrukningen ökar. Om felet inte åtgärdas i tid kan filtret förstöras helt.  Risken med igensatta DPF-filter ökar om man endast kör kortare sträckor.

Man brukar räkna med att filtret på personbilar behöver bytas ut när bilen gått 12 000 – 20 000 mil. VW har för Vi Bilägare redovisat bytesintervallen här.

För en normal lastbil (40 tons) kan det behövas efter ca 30 000 mil.

Vad kostar ett nytt dieselpartikelfilter/DPF?

Det är dyrt med nya partikelfilter. Dyrast är själva reservdelen, inte verkstadens jobb. Här har Vi Bilägare sammanställt kostnader för nya partikelfilter till personbilar. För Mercedes  t ex kostar reservdelen 19 000 – 20 000 kr och arbetet på verkstaden 2 500 – 3 000 kr. Orsaken till de höga kostnaderna är att det ingår dyra metaller i filtren.

 

Hur märker man när dieselpartikelfilter/DPF behöver bytas ut eller rengöras?

Du märker att filtret är igensatt då motorns effekt starkt reduceras. Varningslampan på instrumentbrädan tänds då mottrycket av sotet i filtret blivit för stort, omkring 75 %. Bilen går ryckigt, blir slöare, drar mer diesel och släpper ut miljöförstörande avgaser. Fordonet kommer att få underkänt på bilprovningen.

Varför innebär ett igensatt luftfilter att det går åt mer bränsle?

Ett igensatt luftfilter kräver att motorn arbetar mycket hårdare för att suga in tillräckligt med luft, vilket leder till prestandaproblem och höjd bränsleförbrukning. Symptomen är minskad kraft och acceleration eftersom  motorn kräver mer luft för att mata cylindrarna när varvtalet stiger. I extrema fall kan motorn inte accelerera bortom en viss hastighet på grund av otillräckligt luftflöde. En ineffektiv förbränningsprocess gör att det blir överskott av bränsle i cylindrarna efter varje kolvslag. Lukt av bränsle kan kännas från avgassystemet.

Vad är regenerering av dieselpartikelfilter/DPF?

Alla partikelfilter är självrensande, annars skulle de snabbt bli igensatta. Processen kallas regenerering och det finns tre olika metoder att regenerera DPF för dieselfordon:

Passiv regenerering av DPF: Inträffar under normala körförhållanden när DPF blir tillräckligt varmt, omkring 550 ° C, för att bränna ut en del av de fångade partiklarna.

Aktiv regenerering av DPF: När filtret är igensatt till omkring 45 % ökas bränsleinsprutningen så att avgastemperaturen höjs. För att partiklar ska förbrännas krävs minst 600 ° C. Aktiv regenerering av partikelfilter sker normalt var tjugonde mil, beroende på hur fordonet körs. Under denna process är det vanligt att man ser rök i avgaserna som har en fränare lukt. Kylfläktar och tomgången ökar och bränsleförbrukningen höjs.

Forcerad regenerering av DPF: Görs av verkstäder med specialutrustning där en dator kopplas in som styr motorn.

Varför sätter ett dieselpartikelfilter/DPF igen sig?

Många bilfabrikanter framhåller att DPF rengör sig helt själva och att de håller bilens livslängd. Erfarenheter visar dock att det många gånger kan bli problem. Kör man endast kortare sträckor och filtret därmed inte uppnår den höga temperatur som krävs för en ordentlig förbränning av alla sotpartiklar, så kommer dessa istället att samlas i partikelfiltret som till slut blir fullt.

Andra faktorer som kan bidra till att filtret sätter igen sig är: Fel olja (olja med hög svavelhalt), fel i avgassystemet (EGR-systemet), fel i motorstyrsystemet som hindrar regenerering, lite bränsle i tanken förhindrar regenerering, additive har inte fyllts på, körsätt.

Hur bra är piratkopior av partikelfilter? Vad tänka på om köpa begagnat partikelfilter?

Kvalitén på piratkopior varierar. De billigare filtren kan innehålla materialet Cordierite, som har en lägre smältpunkt. I värsta fall kan filtret smälta under regenereringen om det varit mycket igensatt. Kiselkarbid är ett material med högre smältpunkt. Om man hittat ett begagnat filter på marknaden, så bör man ta reda på hur långt det gått och om det skötts enligt anvisningarna.

Vad är bäst? Köpa nytt eller göra rent partikelfilter?

Ett rengjort filter blir i princip som nytt och håller lika länge som ett nytt av samma typ. Skillnaden sitter därmed i priset och inte i funktionen.  Fördelarna med att göra rent DPF är förutom priset att man återvinner material och därmed spar på miljön.

Vad är bäst? Göra rent partikelfilter/DPF med kemikalier eller lämna in på rengöring?

På marknaden finns kemikaler som man sprutar/häller in i filtret. Vi vill varna för dessa lösningar då vår erfarenhet visar att den rengöringen endast fungerar ca 1-2 månader. I ett fungerande system styrs sensorerna av mängden sot och aska. Hit hör inte vätskor. När kunden sedan kommer till oss upptäcker vi att filtret förstörts av kemikalierna eller att det nästan är omöjligt att göra rent filtret ordentligt. Kunden tvingas då köpa ett nytt för dyra pengar.

 

 

 

Vad är AdBlue och Eolys? Olika typer av DPF

Det finns två typer av partikelfiltersystem. Additiva DPF och Katalytiska DPF. I katalytiska DPF sker reaktionen genom katalytisk beläggning. De finns i t ex Volvos D5 och 2.4 D-motorer. För additiva DPF behövs en tillsats/dieseladditiv för att reaktionen ska fungera. Ex på tillsatser är AdBlue för VW och Eolys för Peugeot/Citroèn PSA-motorer. Katalytiska system används på fordon där partikelfiltret sitter nära motorn och additiva system används i fordon där partikelfiltret placeras längre ifrån motorn. Här hinner avgastemperaturen svalna på vägen och det krävs istället tillsatser.

AdBlue/Eolys är en urea-lösning som sprutas in i avgaserna innan de når katalysatorn. Urean omvandlar Nox-gaserna till vatten och kväve. AdBlue finns i en separat tank bredvid bränsletanken och blandningen sker automatiskt i mycket små doser.

Vad är ODF?

På dieselbilar gör Bilprovningen inte längre avgasmätningar om värdena från fordonets dator verkar stämma överens. Sedan 2010 kontrolleras istället fordonets motorelektroniksystem i en så kallad ODF-kontroll (Omborddiagnos). Det är en elektronisk miljökontroll för att upptäcka fel i motorsystemen.

Kan man ta bort partikelfiltret?

Det går att ta bort partikelfilter på ett fordon, att ”modda”, men risken för att få underkänt i besiktningen är stor. Även om man utifrån inte kan se att ett partikelfilter tagits bort så kommer det med stor sannolikhet att ge en felkod i ODF-besiktningen om att elektroniken manipulerats som gör att bilen underkänns. Det är inte tillåtet och inte heller särskilt bra för miljön.