En insats för miljön!

Genom att återvinna dina filter sparar du tid, pengar och miljö.

Sänkt bränsleförbrukning
Vår teknik ger dig lägre bränsleförbrukning. Ett igensatt partikelfilter eller igensatt katalysator höjer bränsleförbrukningen. Våra erfarenheter visar att rengöring av filter kan ge upp till 30 % lägre dieselkostnad. Det är också ett viktigt bidrag för att uppnå energi- och klimatmålen.

Rengöring utan kemikalier
EcoCleaner använder sig av en internationellt välbeprövad teknik för rengöring av filter på ett miljövänligt sätt helt utan kemikalier. De kemikalier som finns på marknaden för rengöring av filter innebär både miljörisker och arbetsmiljörisker. Dessutom riskerar de att förstöra filtren och göra dem omöjliga att göra rent ordentligt.

Renare luft
Dieselpartiklar är en allvarlig luftförorening som framkallar cancer. Med fungerande katalysator och partikelfilter på dieselfordon kan upp till 99,9 % av skadliga partiklar i avgaserna avskiljas. Ett partikelfilter som regelbundet byts ut eller rengörs kommer att behålla sin funktion.

Säker hantering av partiklar
Vår metod innebär att partiklarna från de rengjorda filtren omhändertas på ett säkert sätt. För vad är nyttan med att ha krav på rening om de skadliga partiklarna ändå sprids vi rengöring?

Ökad återvinning
Med vår metod kan samma filter renas 8-10 gånger istället för att kastas som skräp. Genom återvinning av filter minskar vi mängden avfall. Samtidigt behövs inte lika mycket metaller.

 

 

En rutin om tätare rengöring av katalysatorer och partikelfilter i företagets miljöplan är  bra för både ekonomi och miljö!”