2016-03-18

Förbränning av dieselbränslen skapar avgaser i form av sotpartiklar som är skadliga för miljö och människors hälsa. Avgaserna består av koldioxid (CO2), oförbrända kolväten (UHCs), kväveoxider (NOx) och partiklar (PM). Dieselpartiklarna är mindre än 10 mikrometer och kallas PM10.

Partikelfilter är anordningar som kan fälla upp till 99% av alla PM10. Som alla andra filter måste de rengöras regelbundet för att förhindra blockering. Om inte kan det resultera i skador på bilen: ett överfyllt filter kan skada motorn eller själva filtret självt.

Rengöringen av partikelfiltret, dvs förbränningen av PM10 i filtret, kallas regenerering och sker automatiskt varje 400-800 km mer eller mindre, beroende på mängden av partiklar i filtret och körbeteende.

Regenereringsprocessen är ansluten till mottrycksvärdet, det vill säga skillnaden mellan det inkommande trycket hos luften i filtret och det utkommande trycket. Ju mer igensatt filtret är, desto högre är den skillnad. När bilen känner av gränsvärdet startar regenereringen.

De vanligaste partikelfiltren är av typen FAP eller DPF som skiljer sig i funktion men framför allt i sättet att regenerera.
EcoCleaner har maskiner för rengöring av alla typer av partikelfilter.